Allmän information

Fördjupa/ bredda/ behörighet

Det individuella valet kan du använda för att fördjupa dig inom ämnen du är intresserad av, bredda din utbildning med kurser du tycker saknas i ditt gymnasieprogram och/eller skaffa skärskild behörighet till högskola/universitet.

Utökat program

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven kan antas kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt på såväl fullständigt program som den eller de frivilliga kurserna (utökat program).

Ansökan till utökat program görs vid terminsstart, innan kursen startar och i mån av plats i kurserna. Beslut fattas av rektor. Kurser utöver de 2500 poäng som ingår i din studieplan kan du inte söka via  E-val.

Kurser inom ramen för utökat program räknas med i jämförelsetalet, när du söker till högskolan, om kursen krävs som behörighet eller ger meritpoäng, både betyg och poäng räknas med.

Behörighet till högskolestudier

När du söker bör du ta reda på om det är någon kurs som du behöver för att få särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar. Som exempel kan nämnas att kurser som Matematik 3b och Naturkunskap 2 krävs vid ett antal högskoleutbildningar. Studie- och yrkesvägledaren kan svara på just dina frågor vad gäller behörigheter- och meritkurser

Schema, block och kurser

Kurserna är sorterade i block och anges med kursnamn, kod, poäng, förkunskaper och anmärkning.

Alla kurser i ett block är schemalagda på samma positioner/tider. Du kan således inte läsa mer än en kurs per block under samma läsår.

Dela: