Norra Realarnas Förening

En förening för samhörighet med Norra Real

NRF är en stöd- och kamratförening för elever och lärare som studerat eller undervisat vid Norra Real. NRF:s uppgift är att stärka samhörigheten mellan skolans nuvarande och tidigare elever och lärare. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för tidigare norra realare, skolledning, lärare och elever. Samarbete äger även rum med Föräldraföreningen. NRF bildades 1937 och har fn c:a 700 medlemmar.

NRF:s årsmöten och sammankomster

Under april månad varje år håller NRF årsmöte i Norra Real. Årsmötet 2017 äger rum onsdagen den 5 april kl 17.00 I Norra Reals aula och följs för dem som önskar av en sedvanlig gemensam måltid.

Valberedningens förslag till årsmötet
Som meddelades i samband att underlaget till årsmötet kunde inte valberedningens  förslag då sändes ut. Valberedningen föreslår följande:

  • Thomas Eckered återväljs till ordförande
  • Jan Munck af Rosenschöld, Kristina Scharp, Peter Sjöstrand och Emma Riese återväljes till styrelseledamöter intill årsmötet 2019.
  • Christian Bratt har avböjt återval. Till ny styrelseledamot intill årsmötet 2019 nyväljs Thomas Berglund. Han är student 1971 och VD för Capio AB.
  • Övriga styrelseledamöter är valda intill årsmötet 2018.
  • Anders Ljungh och Christian Samuelsson återväljs till revisorer och Owe Wetterberg och Lars T Molin till revisorssuppleanter.

Varje år, i regel under maj månad, inbjuds alla 50- och 60- årsstudenter som kan nås samt de 30-, 40-, och 70- årsstudenter som är medlemmar i NRF till en sammankomst i Norra Real med sång och musik av skolans elever, aktuell information om arbetet i skolan idag m.m.

Studentsammankomsten 2017 äger rum fredagen den 12 maj kl 13.00 i Norra Reals aula.

Studentsammankomsten 2016 ägde rum fredagen den 27 maj. Kring 100 jubilarer hade infunnit sig. Rektor Maria Sellberg  presenterade verksamheten vid skolan. Bildläraren Malin Englund Levander höll ett uppskattat anförande om bildämnets utveckling. Hon visade också två välgjorda filmer av elever vid skolan om mänskliga rättigheter. Svend Höst (student 1936!) stod för ett minnesvärt inslag. Han tog upp skolminnen från Norra Real och – baserat på egna erfarenheter som elev och lärare – vikten av att uppmärksamma den enskilda eleven i undervisning och betygssättning. Eleven Catrin Borggrim  spelade piano och styrelseledamoten Victor Ekekrantz orgel och trumpet. Sammankomsten avslutades med kaffe i lärarrummet och en rundvandring i skolan.

Skolbyggnadens 125-årsjubileum högtidlighölls i aulan den 8 september 2015 i närvaro av ett  sjuttiotal personer. NRF stod för arrangemanget.  Ett inslag var orgel- och mässingsmusik. Bland annat spelades den gymnasistmarsch som på 1870-talet tillägnades Realläroverket. Professor Magnus Silfverhielm 1964) höll ett inspirerat anförande om skolbyggnadens arkitektur. Rektor Maria Sellberg och eleverna Nathalie Gregorenko och William Sääf berättade på ett intressant sätt om skolbyggnaden som en modern arbetsplats.

Föredrag i Norra Real

I samverkan med skolledningen inbjuds varje läsår en föredragshållare --- en tidigare norra realare --- att hålla föredrag i skolans aula för elever och lärare i något aktuellt naturvetenskapligt eller humanistiskt ämne. NRF:s medlemmar inbjuds till dessa föredrag.

2017 års föredrag ägde rum måndagen den 20 februari. Årets föreläsare är fil dr Ylva S. Sjöstrand (student vid Norra Real 1994). Hon är ekonomisk historiker verksam bl a vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.  Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Stadens sopor” för vilken hon 2015 fick det prestigefyllda Cliopriset. Ämnet för föreläsningen är ”Vart tar soporna vägen?  Sophanteringen i Stockholm under 100 år.”

Föredraget 2016 ägde rum den 22 februari. Föredragshållare var Magnus Silfverhielm. Han tog studenten i Norra Real 1964 och är professor vid Linnéuniversitet i design, inriktning hållbar utveckling. Han är utbildad på Konstfack samt KTH, Arkitektur.  Titeln på föredraget var Med Norra Real som inspiration för hållbar skönhet i framtidens  arkitektur. Föredraget var en utveckling av anförandet vid skolbyggnadens 125-årsjubileum i september 2015.

Skrifter om Norra Real

NRF har utgivit matriklar med biografiska uppgifter om lärare och elever samt --- vid Norra Reals 100-årsjubileum 1976 --- boken Norra Real 100 år och en bildkavalkad om norra realarna under 100 år.

NRF:s resestipendier

Under läsåret 2016/17 delas inga resestipendier ut.

Norra Reals orgel

NRF har i flera år finansiellt och på andra sätt bidragit till upprustningen av orgeln i aulan. Orgel kommer allt mer till användning, bl.a. genom det intresse för orgeln och elevmusiken i allmänhet som visas av 2013 års orgelstipendiat Viktor Ekekrantz.

NRF:s orgelstipendier

Under läsåret 2016/17 delas inga orgelstipendier ut.

Övrig verksamhet

NRF engagerade sig djupt i den framgångsrika kampanjen på 1980-talet för Norra Reals bevarande som ungdomsgymnasium.

Genom NRF:s försorg har elever och lärare årligen fått möjlighet att närvara vid Nobelprisutdelningen och vid Ingenjörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Att bli medlem i NRF

För dem som vill bevara kontakten med vår skola står medlemskap i NRF alltid öppet.

Avgifter

Årsavgift för äldre medlem 100 kr
5-årsavgift för yngre medlem som ger medlemskap under 5 år fr.o.m. examensåret 100 kr
Ständigt medlemskap 1000 kr

Avgiften inbetalas på NRF:s postgirokonto 15 23 26 - 5
Tag gärna kontakt med någon styrelseledamot i NRF!

Kontaktpersoner

Ordförande
Thomas Eckered
Telefon 08-592 541 06
 
Sekreterare
Bengt Brodin
Telefon 070-733 01 14
 
Elevrepresentant
Siri Örnéus
Telefon 076-789 33 33
   
  E-post: nrf@telia.com

 

Norra Realarnas förening
Styrelse
n

Dela: