Norra Realarnas Förening

En förening för samhörighet med Norra Real

NRF är en stöd och kamratförening för elever och lärare som studerat eller undervisat vid Norra Real. NRF:s uppgift är att stärka samhörigheten mellan skolans nuvarande och tidigare elever och lärare. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för tidigare norra realare, skolledning, lärare och elever. Samarbete äger även rum med Föräldraföreningen. NRF bildades 1937 och har fn c:a 600 medlemmar.

NRF:s årsmöten och sammankomster

Under april månad varje år håller NRF årsmöte i Norra Real. Årsmötet 2017 äger rum onsdagen den 5 april kl 17.00 I Norra Reals aula och följs för dem som önskar av en sedvanlig gemensam måltid.

Varje år, i regel under maj månad, inbjuds alla 50- och 60- årsstudenter som kan nås samt de 30-, 40-, och 70- årsstudenter som är medlemmar i NRF till en sammankomst i Norra Real med sång och musik av skolans elever, aktuell information om arbetet i skolan idag m.m.

Studentsammankomsten 2017 äger rum fredagen den 12 maj kl 13.00 i Norra Reals aula.

Studentsammankomsten 2016 ägde rum fredagen den 27 maj. Kring 100 jubilarer hade infunnit sig. Rektor Maria Sellberg  presenterade verksamheten vid skolan. Bildläraren Malin Englund Levander höll ett uppskattat anförande om bildämnets utveckling. Hon visade också två välgjorda filmer av elever vid skolan om mänskliga rättigheter. Svend Höst (student 1936!) stod för ett minnesvärt inslag. Han tog upp skolminnen från Norra Real och – baserat på egna erfarenheter som elev och lärare – vikten av att uppmärksamma den enskilda eleven i undervisning och betygssättning. Eleven Catrin Borggrim  spelade piano och styrelseledamoten Victor Ekekrantz orgel och trumpet. Sammankomsten avslutades med kaffe i lärarrummet och en rundvandring i skolan.

Skolbyggnadens 125-årsjubileum högtidlighölls i aulan den 8 september 2015 i närvaro av ett  sjuttiotal personer. NRF stod för arrangemanget.  Ett inslag var orgel- och mässingsmusik. Bland annat spelades den gymnasistmarsch som på 1870-talet tillägnades Realläroverket. Professor Magnus Silfverhielm 1964) höll ett inspirerat anförande om skolbyggnadens arkitektur. Rektor Maria Sellberg och eleverna Nathalie Gregorenko och William Sääf berättade på ett intressant sätt om skolbyggnaden som en modern arbetsplats.

Föredrag i Norra Real

I samverkan med skolledningen inbjuds varje läsår en föredragshållare --- en tidigare norra realare --- att hålla föredrag i skolans aula för elever och lärare i något aktuellt naturvetenskapligt eller humanistiskt ämne. NRF:s medlemmar inbjuds till dessa föredrag.

2017 års föredrag äger rum måndagen den 20 februari kl 12.30-13.30 i Norra Reals aula.

Årets föreläsare är fil dr Ylva S. Sjöstrand (student vid Norra Real 1994).  Hon är ekonomisk historiker verksam bl a vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.  Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Stadens sopor” för vilken hon 2015 fick det prestigefyllda Cliopriset. Ämnet för föreläsningen är ”Vart tar soporna vägen?  Sophanteringen i Stockholm under 100 år.

NRF:s medlemmar inbjuds också till en föreläsning fredagen den 24 april kl 12.30-13.15 i Norra Reals aula. Föredragshållare är professor Stefan  Einhorn. Föreläsningen anordnas av Föreningen 1943 års män.

Anmälan sker genom att sätta in 100 kr på konto SEB 5372 33 128 37. Märk betalningen med namn. Inkomna medel överförs oavkortat till Familjen Einhorns  Stiftelse Läs mera på http.//www.stefaneinhorn.se/Familjen-Einhorns-Stiftelse .  Bekräfta insättningen genom att skicka ett mail till haraldvonmatern1943@gmail.com. Harald är student på Norra Real 1962.

Föredraget 2016 ägde rum den 22 februari. Föredragshållare var Magnus Silfverhielm. Han tog studenten i Norra Real 1964 och är professor vid Linnéuniversitet i design, inriktning hållbar utveckling. Han är utbildad på Konstfack samt KTH, Arkitektur.  Titeln på föredraget var Med Norra Real som inspiration för hållbar skönhet i framtidens  arkitektur. Föredraget var en utveckling av anförandet vid skolbyggnadens 125-årsjubileum i september 2015.

Skrifter om Norra Real

NRF har utgivit matriklar med biografiska uppgifter om lärare och elever samt --- vid Norra Reals 100-årsjubileum 1976 --- boken Norra Real 100 år och en bildkavalkad om norra realarna under 100 år.

NRF:s resestipendier

Under läsåret 2016/17 delas inga resestipendier ut.

Norra Reals orgel

NRF har i flera år finansiellt och på andra sätt bidragit till upprustningen av orgeln i aulan. Orgel kommer allt mer till användning, bl.a. genom det intresse för orgeln och elevmusiken i allmänhet som visas av 2013 års orgelstipendiat Viktor Ekekrantz.

NRF:s orgelstipendier

Under läsåret 2016/17 delas inga orgelstipendier ut.

Övrig verksamhet

NRF engagerade sig djupt i den framgångsrika kampanjen på 1980-talet för Norra Reals bevarande som ungdomsgymnasium.

Genom NRF:s försorg har elever och lärare årligen fått möjlighet att närvara vid Nobelprisutdelningen och vid Ingenjörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Att bli medlem i NRF

För dem som vill bevara kontakten med vår skola står medlemskap i NRF alltid öppet.

Avgifter

Årsavgift för äldre medlem 100 kr
5-årsavgift för yngre medlem som ger medlemskap under 5 år fr.o.m. examensåret 100 kr
Ständigt medlemskap 1000 kr

Avgiften inbetalas på NRF:s postgirokonto 15 23 26 - 5
Tag gärna kontakt med någon styrelseledamot i NRF!

 

Kontaktpersoner

Ordförande
Thomas Eckered
Telefon 08-592 541 06
 
Sekreterare
Bengt Brodin
Telefon 070-733 01 14
 
Elevrepresentant
Erik Jidéus
Telefon 070–592 47 97 
   
  E-post: nrf@telia.com

 

Norra Realarnas förening
Styrelse
n

Dela: