Norra Reals Föräldraförening

Medlemsavgiften är 200 kr per läsår
Swichnr till NRFF är 1231951888
PG: 11 69 51 - 5
Glöm ej att skriva elevens namn och klass

Kallelse till Norra Reals Föräldraförenings Årsmöte

När: 11 oktober 2017, kl 18,00-19,30
Var: Personalrum  Kollegium, plan 2, Norra Real

Alla föräldrar välkomna!!

Dagordning för Norra Reals Föräldraförenings årsmöte

Dokument

Styrelseprotokoll från NRFF, 2017-02-08 (pdf)

Norra Reals FF Agenda 170208 (pdf)

Styrelseprotokoll från NRFF, 2016-11-16 (pdf)

Årsmötesprotokoll Föräldraföreningen 2016 (pdf)
Protokoll från årsmöte med Föräldraföreningen Norra Real den 6 oktober 2016

Norra Reals Föräldraförening-kontaktinformation 2016 (pdf)

Årsredovisning för Föräldraföreningen Norra Real 2015-07-01 - 2016-06-30 (pdf)

Stadgar för Norra Reals Föräldraförening 2016 (pdf)

Föreningens ändamål

Norra Reals Föräldraförening är en intresseförening för skolans föräldrar och en samarbetspartner för skolans övriga aktörer: elever och personal. Föräldraföreningens mål är att vår verksamhet skall komma så många elever som möjligt till del. Den huvudsakliga uppgiften är att ordna den årliga studentlunchen för alla treor på utspringsdagen.  Detta är en nu 27 årig tradition som är oerhört uppskattad av såväl elever som lärare.

De senaste åren har vi givit ekonomiskt stöd till olika arrangemang på skolan som t ex läroverksfejden, schackverksamheten och tryckningen av en ”Norra Real bok” med alster av olika elever på skolan, allt ifrån de behov som funnits.

Vem/hur finansieras detta? Det är Du som förälder som gör detta möjligt genom att betala medlemsavgiften på 200 kronor/läsår samt hjälpa till vid bland annat studentlunchen. Utan Ditt engagemang skulle vi inte kunna genomföra detta. 

Vi har även stött Norra Real Green med inköp av återvinningskärl. Dessutom har vi kontinuerlig kontakt med skolans ledning och vi anser att vi föräldrar är en viktig resurs på skolan.

Stadgar

Norra Reals Föräldraförenings stadgar

§1 Föreningens namn skall vara Norra Reals Föräldraförening 

§2 Föreningen har till uppgift att verka för nära samarbete mellan eleverna, skolan och föräldrarna/vårdnadshavare

§3 Medlemmar är föräldrar/vårdnadshavare med barn i Norra Reals gymnasium

§4 Föreningens säte är Stockholm stad

§5 Styrelsen består av minst fem (5) ledamöter som utses av årsmötet för ett år i taget. Årsmötet bestämmer vem av ledamöterna som ska vara ordförande i styrelsen.  Vice ordförande, sekreterare och kassör utses av och inom styrelsen

§6 Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

Styrelsens uppgift är:

 • Att leda föreningens verksamhet så dess syften främjas
 • Att svara för förvaltningen av föreningens medel och tillhörigheter
 • Att besluta om tecknandet av föreningens firma
 • Att till årsmötet avge berättelse över verksamheten och redogörelse för förvaltningen under det gångna räkenskapsåret

§7 Årsmötet utser en revisor för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under löpande räkenskapsår. Räkenskapsåret är 1 juli till 30 juni. Revision ska vara avslutad och senast en vecka före årsmöte lämnas till kassör

§8 Årsmötet hålls under höstterminen snarast möjligt efter läsårets början. På årsmötet behandlas följande ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet samt två justeringsmän
 • Föredragning av styrelsens årsberättelse
 • Föredragning av revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
 • Val av revisor
 • Fastställande av årsavgiften innevarande läsår
 • Övriga ärenden

§9 Kallelse till årsmöte sker minst fjorton (14) dagar före mötet

§10 Vid årsmötet har varje medlem en röst. Röstning kan även ske via fullmakt, dock får närvarande medlem företräda endast en annan medlem. All omröstning sker öppet, där ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor av mötesordföranden.

§11 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösande erfordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, mellan vilka minst 14 dagar ska ha förflutit

§12 På styrelsemöte där föreningens upplösande beslutas, bestäms även hur föreningens tillgångar ska disponeras

Dela: