Till innehåll på sidan

Individuellt val

Av de 2500 poäng som ingår i gymnasieprogrammen utgör det individuella valet 200 poäng.

Val till läsår 21/22

Alla val görs till åk 3 förutom om eleverna vill ha följande kurser Naturvetenskapsprogrammet – Moderna språk 4. Dessa kurser kan väljas och läsas under åk 2. Dessutom finns möjlighet för alla att läsa Ensemble 1.

Målsättningen med vårt utbud är att ge möjlighet till både breddning och fördjupning. Det är i slutändan ni elever som avgör vilka kurser som blir av. Väljer inte tillräckligt många elever en kurs, kan skolan inte genomföra den.

I detta häfte får du information om vilka kurser vi erbjuder eleverna i åk 3. Vill du ha utförligare information, finns de kompletta kursplanerna att läsa på skolans webbsida och i E-valsprogrammet. Om du klickar på kurskoden kommer du direkt till skolverkets beskrivning av mål och betygskriterier för kursen. När du klickar på kursnamn hittar du e-postadress till kontaktperson för kursen.

Ansökan

  • Glöm inte att ange flera kurser i reserv! Välj första-, andra- och tredjehandsval.
  • Det är en blankett per program/inriktning där du ser vilka kurser du kan välja mellan. 

Fördjupa/ bredda/ behörighet

Det individuella valet kan du använda för att fördjupa dig inom ämnen du är intresserad av, bredda din utbildning med kurser du tycker saknas i ditt gymnasieprogram och/eller skaffa skärskild behörighet till högskola/universitet.

Utökat program

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven kan antas kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt på såväl fullständigt program som den eller de frivilliga kurserna (utökat program).

Ansökan till utökat program görs vid terminsstart, innan kursen startar och i mån av plats i kurserna. Beslut fattas av rektor. Kurser utöver de 2500 poäng som ingår i din studieplan kan du inte söka via  E-val.

Kurser inom ramen för utökat program räknas med i jämförelsetalet, när du söker till högskolan, om kursen krävs som behörighet eller ger meritpoäng, både betyg och poäng räknas med.

Behörighet till högskolestudier

Schema, block och kurser

Kurserna är sorterade i block och anges med kursnamn, kod, poäng, förkunskaper och anmärkning.

Alla kurser i ett block är schemalagda på samma positioner/tider. Du kan således inte läsa mer än en kurs per block under samma läsår.

Urval och prioriteringar

Det kan hända att antalet anmälningar till en kurs överskrider antalet tillgängliga platser. Vi måste då göra ett urval. Det sker enligt följande princip (under förutsättning att du lämnat in valblanketten i tid):

Lottning bland de elever som inkommit i tid med sina val

De elever som inte gjort sitt val i tid, placeras in i befintliga kursgrupper i mån av plats.

Våra möjligheter att arrangera undervisning i de olika kurserna är beroende av antalet elever som väljer kurserna. Vi kan inte börja kursgrupper med för få elever. Tänk därför på att du ska ange flera alternativ när du väljer. Välj första-, andra- och tredjehandsval.

Att ångra sitt val

Ångrar du ditt val senare finns det vissa möjligheter att ändra sig. Kontakta expeditionen för att ta reda på vilka kurser som det finns plats i. En ändring ska ske senast terminen innan kursen börjar.

Kursbeskrivningar

Blanketter årskurs 1, omval

Blanketter årskurs 2, omval

Dela:
Ingress: 
Av de 2500 poäng som ingår i gymnasieprogrammen utgör det individuella valet 200 poäng.