Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Ett brett program. Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar. Alla programmets profiler läser minst 400 poäng matematik och 300 poäng svenska. Vi arbetar tvärvetenskapligt med vetenskaplig kommunikation och hållbar utveckling. 

Fältstudier, experiment och laborationer

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Vi betonar det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden vilka, tillsammans med matematik ger programmet dess karaktär. 

Vetenskaplig kommunikation

Inriktning naturvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskap och vill ha en utbildning av högsta kvalitet? Vill du studera vidare på högskola men är osäker på vad du vill läsa? Då passar det här programmet dig.

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska observationer. Du får en mycket gedigen utbildning med både bredd och djup. Vi stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Alla på programmet läser kurserna matematik 5 och naturvetenskaplig specialisering, vilken inriktas mot flera aktuella forskningsfält som eleven kan välja bland. Många av lärarna har disputerat och har därför god insyn i aktuell forskning och breda kontaktnät.

Programfördjupning (200p)

 • Matematik 5
 • Naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap profil forskning

Gillar du att kombinera praktiskt arbete och teori? Vill du utveckla din kreativitet och få en bred förståelse för vad forskning går ut på? Vi lägger stort fokus på naturvetenskapligt arbete genom att du får träna på att själva formulera naturvetenskapliga frågeställningar, designa undersökningar samt sammanställa och utvärdera dina resultat. Dessutom tränar vi på att presentera resultat och undersökningar för olika målgrupper. Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt och tematiskt. I både teoretiska och i laborativa delar av kurser samarbetar vi med Vetenskapens Hus och Stockholms Universitet.

Du läser 100 poäng filosofi och genomför ett valfritt forskningsprojekt (naturvetenskaplig specialisering 100 poäng) vilket förbereder dig mycket väl för ditt avslutande gymnasiearbete. I åk 3 gör du dessutom en kort praktik hos någon forskargrupp.

Programfördjupning (200p)

 • Filosofi 1
 • Filosofi 2
 • Naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap profil matematik

Profilen syftar till att stimulera elevernas matematiska tänkande och att utveckla förmågan att använda matematik för att behandla naturvetenskapliga och andra problemställningar. Genom att utveckla ett strukturerat tankesätt inom breda kunskapsområden samt beredskap att inhämta nytt vetande inom många skilda fält, utgör profilen en bra grund för utbildningar på högskolan som kräver en god matematisk förståelse.  Att öva kreativitet, initiativförmåga och förmåga att lösa problem, enskilt och i grupp, är väsentliga inslag i utbildningen.

Förutom kursen Matematik 5, 100 poäng läser eleverna kursen Matematisk Specialisering 100 poäng som behandlar flera övergripande matematikområden, bland annat problemlösning och diskret matematik. Vi erbjuder eleverna att läsa kurserna linjär algebra 100 poäng och matematisk cirkel 100 poäng som specialiseringskurser i samarbete med KTH och SU. Vi har även undervisning utanför skolan och besöker exempelvis KTH, SU och Vetenskapens Hus. 

Programfördjupning (200p)

 • Matematik 5
 • Matematisk Specialisering

Inriktning naturvetenskap profil miljö

Är du intresserad av naturvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

De kurser som skiljer profilen från övriga profiler inom naturvetenskapliga programmet är två 100 poängskurser med hållbarhetsprofil. Dessa kurser är politik och hållbar utveckling samt geografi. Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv arbetar vi med både lokala och globala frågor, flera ämnen berör t ex FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid. I vissa moment samarbetar vi med forskare från Svenska miljöinstitutet (IVL) och andra företrädare för hållbar utveckling. Vi tar även upp hållbarhetsfrågor i andra kurser där det passar in.

Du får en naturvetenskaplig utbildning som via hållbarhetsfrågor sammanför naturvetenskap med samhällsvetenskap på ett naturligt och fruktbart sätt.

Programfördjupning (200p)

 • Geografi 1
 • Hållbart samhälle - Politik och hållbar utveckling

För mer information är du välkommen att kontakta:

 

Ansökningskod

 • NANAT-NR - Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap
 • NANAT000FOR-NR - Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap profil forskning
 • NANAT000MA-NR - Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap profil matematik
 • NANAT000MIL-NR - Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap profil miljö
Dela: