Innerstadsskolorna

Skrivet, insamlat och författat av Patrick Lönnberg, f.d. lärare på Norra Real

Stockholms innerstads högre allmänna läroverk vid sekelskiftet 1900

Stockholms gymnasium
Norra Latin
Norra Real
Södra Latin
Östra Real
Kungsholmens gymnasium

Utbildningen genom tiderna (pdf)
Skolorna på 1800-talet (pdf)
Kvinnliga elever i läroverken (pdf)
Bröderna von Friesen (pdf)
Mogenhetsexamen (pdf)
Privata gymnasier vid sekelskiftet 1900 (pdf)

Stockholms gymnasium 1821 - 1880

Stockholms gymnasium grundades 1821 på Riddarholmen i Trivialskolans lokaler, de som kallades "Östra gymnasiehuset" Det var där Storskolan tidigare funnits men som nu hade upphört. Senare utökades lokalerna med det nybyggda "Västra gymnasiehuset". En utlokalisering fanns på Söder, Paulsgatan 13, och den kallades "Stockholms gymnasiums södra avdelning". Den avdelningen slogs 1879 samman med Maria skolan och bildade Södra Latin. 1880 slogs den resterande delen på riddarholmen samman med bland annat Klara skola och flyttades till Norra Latins nya byggnad. Stockholms gymnasium upphörde.

Mer information och bilder finns på pdf:en Stockholms gymnasium


Stockholms gymnasium

Tillbaka till innehållsförteckningen

Norra Latin 1880 - 1982

Byggnaden klar 1880, byggd i en av Helgo Zettervalls ritad florensisk renässansstil. Norra Latinläroverket, eller Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm, bildades genom sammanslagning av en del av Stockholms gymnasium och Klara femklassiga läroverk. Skolan var från början ett med klassisk linje fullständigt elementarverk med nio klasser som ledde fram till studentexamen. 1961 började man - i samband med enhetsskolereformen - ta emot flickor. Skolan upphörde 1982. Fastigheten, som under många år tillåtits förfalla, överläts till LO av den socialdemokratiska majoriteten i stadsfullmäktige. Priset lär ha varit en krona. 1984 flyttade lärarna i Norra Latin ut till Tensta gymnasium.

Mer information och bilder finns på pdf:en Norra Latin


Norra Latin

Tillbaka till innehållsförteckningen

Norra Real 1876 -

Den 29 augusti 1876 startade Stockholms Realläroverk (1878 ändrades namnet till Högre Realläroverket i Stockholm) i Södra Stadshusets norra flygel med 44 gosseelever i åldern 9 - 15 år. Eleverna och lärarna kom från Nikolaiskolan, en apologistskola, där man lärde ut lite enkel läsning och räkning och kanske något annat som var praktiskt användbart. Nikolaiskolan är en förlängning av Storkyrkskolan, som man år 1820 beslöt att avveckla p.g.a. dåligt elevunderlag, svårigheter att få lärare och usla lokaler. Istället startades apologistskolan, Nicolai, med två klasser. Nicolaiskolan kom dock igång först 1823 och då i Klara församlings fattighus.

Storskolan (Stockholm stads trivialskola, Stadsskolan, Katedralskolan) tros ha funnits redan under Birger Jarls Stockholm på 1200-talet. Norra Real har alltså en länk till Storkyrkskolan, Stockholms äldsta skola, men strängt taget är kopplingen svag och inte så mycket annat än tidsmässig, dvs när Storskolan gick ur historien 1820, togs beslut att en apologistskola skulle bildas istället. När den drogs in 1876 överfördes Nikolaiskolans elerver i de två första klasserna till Högre Realläroverket i Stockholm. När lokalerna blev för små i Stadshuset (dagens Stadsmuseum) och var även på annat sätt olämpliga, flyttade det Högre Realläroverket i Stockholm till Normalm. Byggnaden där invigdes 6 september 1890 och fick namnet Högre Realläroverket å Norrmalm. Att det på risaliten (=fasaden) står Högre allmänt läroverk beror på att det under tiden 1878-1966 var en allmän beteckning på statliga gymnasier.

År 1878, då de femte och sjätte klasserna började, ändrades skolans namn till Högre Realläroverket i Stockholm. Då fick läroverket också överta Stockholms gymnasiums elever på reallinjen (de var icke-önskvärda där) och 1981 avlade de första eleverna "mogenhetsexamen", dvs studentexamen. Det var ett år senare än Södra Latin trots att läroverket är tre år äldre.

Precis som i Norra och Södra Latin dröjde det till enhetsskolereformen 1961 innan man släppte in flickor i skolan. I Norra sjönk pojkarna betyg i samband med att det relativa betygssystemet infördes (1962).

Mer information och bilder finns på Norra Real


Norra Real

Tillbaka till innehållsförteckningen

Södra Latin 1879 -

Södra Latin startade sin verksamhet höstterminen 1879. Då slogs "Maria skola och lägre elementarläroverk" (1709-1879, S:t Paulsgatan 10, samman med Stockholms gymnasiums (1821 - 1879) södra avdelning, S:t Paulsgatan 13, till ett latinläroverk. Trots namnet hade skolan från början både latin- och reallinje. De första 12 åren användes lokalerna i Stockholms gymnasium och Maria elementarläroverk, men när den nya skolbyggnaden stod klar 1891 kunde de överges.

Föjer man Södra Latins historiska successionslinje har skolan sina djupaste rötter i Södermalms pedagogia, som grundades 1654. Går man via förgrening "Stockholms gymnasium" och anser att den är en fortsättning på "Storskolan" (skolan finns skriftligt dokumenterad under tiden 1315-1821 och hade under åren många namn: Katedralskolan, Nikolaiskolan, Storkyrkoskolan, Stadsskolan, Stockholms stads trivialskola) så kan Södra Latins anor spåras enda till 1200-talet.

Södra Latins skolbyggnad är en kopia av Norra Reals, som blev klar ett år tidigare. Arkitekt var Per Emanuel Jonsson Werming. Byggnadsstilen är tysk rohbau med oputsade tegelfasad, något som i slutet på 1800-talet blev ett accepterat arkitektoniskt uttrycksmedel. Skolan hade enbart manliga elever fram till höstterminen 1961 då enhetsskolan infördes.

Mer information och bilder finns på pdf:en pdf: Södra Latin del 1 och Södra Latin 2


Södra Latin

Tillbaka till innehållsförteckningen

Östra Real 1903 -

År 1671 inrättades en "pedagogi" i Ladugårdslands församling och 1690 började skolan benämnas Ladugårdslands kyrkskola. 1819 omvandlades församlingarnas kyrkskolor till apologistskolor. Skolan fick nu namnet Hedvig Eleonora lägre apologistskola. I slutet av 1850-talet omorganiserades apologistskolan till ett lägre elementarläroverk i likhet med några av stadens övriga apologistskolor. Skolan blev nu Hedvig Eleonora lägre elementarläroverk och var tvåklassig.

1865-1866 års riksdag beslutade att upprätta ett nytt femklassigt elementarläroverk i Stockholm. 1869 beslutade stadsfullmäktige att läroverket skulle förläggas på Ladugårdslandet. Ladugårdslands lägre allmänna elementarläroverk öppnade 1869 och inrymde både klassisk linje (latinlinje) och reallinje. Hedvig Eleonora lägre elementarläroverk upphörde vid samma tidpunkt. Läroverket hyrde lokaler i fastigheten Nybrogatan 27 C.

År 1877 beslutade stadsfullmäktige att uppföra en ny skolbyggnad efter det att den gamla blivit för trång. Den byggdes i kvarteret Brandröret 2 (Studenten) och invigdes 1878. År 1886 ändrades skolnamnet till Östermalms allmänna läroverk.

Efter knappt två år befanns skolan vara undermålig och efter att stadsfullmäktige 1903 fattat beslut om att reallinjen skulle utvecklas till ett fullständigt högre läroverk, bestämdes att en ny läroverksbyggnad skulle uppföras. Byggnadsarbetet påbörjades 1908. Arkitekt blev nationalromantikern Ragnar Östbergs och 1911 invigdes Östra Reals läroverksbyggnad vid Karlavägen 79.

Sedan latinlinjen hade avvecklats efter vårterminen 1905 ändrades skolans namn till Högre Realläroverket å Östermalm.

Östra Real tog emot sina första flickor 1959.                            

Mer information och bilder finns på pdf:en Östra Real


Östra Real

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kungsholmens gymnasium 1929 -

Efter ett riksdagsbeslut 1902 inrättades ett Kungsholmens allmänna läroverk på Kungsholmen, Sankt Eriksgatan 24, senare också på Sankt Eriksgatan 14. 1905 förändrades skolan till en realskola, Kungsholmens Realskola

Det nuvarande skolhuset uppfördes vid Hantverkargatan 67 - 69 och invigdes den 1 februari 1908. Byggnaden i jugendstil ritades av arkitekten Georg Ringström och fasaden blev enligt Axel Anderbergs förslag. En tillbyggnad utfördes 1930.

Ursprungligen bestod läroverket av enbart en realskola. 1927 tog riksdagen ett beslut om att 1929 inrätta ett treårigt gymnasium som påbyggnad till "Kungsholmens realskola". Den skulle ha både latin- och reallinje för både pojkar och flickor. Namnet blev Allmänna högre läroverket å Kungsholmen.

Under tiden 1938 till 1968 fanns kvällsundervisning i skolans regi, Statens aftonskola för real- och studentexamen. En fackskolelinje fanns 1966-71. Den 1 juli 1966 kommunaliserades skolan och namnet ändrades till Kungsholmens gymnasium. Adolf Fredriks musikskola flyttades till Kungsholmens gymnasium 1 juli 1984. År 1987 överfördes den engelska klassen från Norra Real till Kungsholmens gymnasium och utvecklades till skolans International Section

Somliga vill se skolans rötter i Ulrica Eleonora (grundad 1672) eller "Kungshomens skola" som den också kallades. Den bilden av skolhistorien förefaller dock något ansträngd eftersom Ulrica Elenoras existens upphörde redan 1868, alltså några decennier innan Kungsholmens allmänna läroverk slog upp sina portar.

Ulrica Elenora stratade i korsningen Hantverkargatan/Kaplansbacken. Huset förstördes av en brand 1679. Efter det hyrde skolan olika lägenheter i närheten av Kungsholms kyrka fram till 1824 då det första egna skolhuset öppnade på Garvargatan 4. När skolan upphörde 1868 kallades den "Kungsholms lägre elementarläroverk".

Mer information och bilder finns på pdf:en Kungsholmens gymnasium


Kungsholmens gymnasium

Tillbaka till innehållsförteckningen

Patrick Lönnberg

Dela: