Till innehåll på sidan

Elevinformation

Elevinformation

ABC för elever

 

Viktiga telefonnummer och tider

Kontaktperson utanför skolan 

 

Viktiga telefonnummer och tider läsåret 2021/2022

Expedition:
Leena Laurila 08-508 323 00
E-post: leena.laurila@edu.stockholm.se

Amelie Kratz 076-123 23 51
E-post: amelie.kratz@edu.stockholm.se 

Växel: Norra Reals gymnasium 08-508 323 00
E-post: infonorrareal.nol@edu.stockholm.se 

Skolans öppettider: måndag-torsdag 07.00–19.30, fredag 07.00–17.30 

Elevsupport datorer: Alla dagar 07.00–22.00, 020-33 09 00  

Sidans topp

Läsårsdata

Almanackans röda dagar tillkommer

Hösttermin 2021

 • Åk 1 börjar 24 augusti
 • Åk 2 och 3 börjar 26 augusti
 • Höstlov vecka 44, 1 – 5 november
 • Julavslutning, tisdag 21 december

Vårtermin 2022

 • Elever börjar tisdag 11 januari
 • HT sista dag fredag 21 januari 
 • Sportlov, vecka 9, 28 febr – 4 mars
 • Påsklov, vecka 15, 11 – 18 april
 • Studentutspring torsdag 16 juni
 • Skolavslutning åk 1 och 2 fredag 17 juni

Sidans topp

Betyg

För Gymnasiexamen krävs att du läst 2500 poäng och att du har lägst betyget E i kurserna Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 samt Gymnasiearbete. Du får ha högst 250 poäng med betyget F i övriga kurser. Om dina betyg vid examensdatum inte uppfyller dessa kriterier får du istället ett Studiebevis med vilket du kan söka till Komvux för kompletterande studier.

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygen i alla kurser som ingår i din studieplan under gymnasietiden samlas i det examensbevis du får vid avslutade studier. Observera således att du i någon kurs kan få betyg som påverkar ditt framtida meritvärde redan vid höstterminens slut i årskurs ett. Betygsskalan är A, B, C, D, E och F. Om betygsunderlag saknas på grund av att du inte deltagit i kursen i tillräckligt hög grad för att bedöma dina kunskaper får du inget betyg. Istället noterar vi ”betygsunderlag saknas”.

Om du presterat A, B, C, D eller E i en kurs kan du inte läsa om kursen eller pröva för högre betyg förrän efter avslutade gymnasiestudier. För sådana prövningar och regler för dessa hänvisar vi till VUX.

Om du varit borta mycket, missat examinationer eller av andra skäl riskerar att få betyget F i en kurs ska du snarast vända dig till din undervisande lärare för att reda ut vilka kompletteringar du behöver göra och vilken hjälp du behöver för att nå målen för kursen innan betyg sätts. Din lärare överlämnar en skriftlig F-varning till dig och - om du är omyndig - dina vårdnadshavare.  Läraren avgör vilket underlag som krävs för att du ska kunna få betyg och meddelar hur och när du ska genomföra eventuell komplettering. Om risk för betyget F uppstår mycket sent i kursen utfärdas ibland inte F-varning. Utebliven F-varning innebär således ingen garanti för godkänt betyg.

Sidans topp

Biblioteket

Sidans topp

Brandlarm

Din mentor kommer att gå igenom de rutiner som gäller vid brandlarm. Varje klassrum har en samlingsplats på planen framför gymnastikbyggnaden. En skiss över samlingsplatserna finns i klassrummen. Hissen får inte användas. Undervisande lärare prickar av sina elever vid samlingsplatsen. Elever som, när brandlarmet går, inte har någon undervisning ska genast gå ut ur skolhuset och samlas på angiven plats.

Sidans topp

Dataregister

Elevers personuppgifter finns lagrade i ett dataregister på skolan. Skolan följer GDPR riktlinjer.

Sidans topp

Elevföreningar

Sidans topp

Elevhälsans medicinska insats

Alla elever i årskurs 1 kommer att kallas till hälsosamtal med skolsköterska. Inför hälsosamtalet är det viktigt att hon fått tillgång till dina journaler från grundskolan. Blanketten för medgivande som du får vid skolstart ska du således lämna in snarast möjligt.

Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt och får inte utan ditt medgivande föra vidare information som du anförtrott dem.  

Sidans topp 

Elevhälsoteamet

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare. 

Sidans topp

Elevinflytande

Varje elev vid Norra Reals gymnasium ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsmiljö. Viktigast är inflytandet över undervisningen. Alla lärare förväntas planera sina kurser och examinationer i samråd med undervisningsgruppen utifrån målen för kursen i linje med övergripande mål. Genomförandet utvärderas löpande för möjlighet att revidera planeringen. Klassens examinationer skall vara införda i ett examinationskalendarium. Mentorer och programlag har ett särskilt ansvar för att bevaka examinationsflödet och klassernas arbetsbelastning.

Vid klassråd förs protokoll. Klassrådsprotokollen skall läggas in i klassens planeringsrum i Teams. Mentor är ansvarig för att så sker. Rektorer läser regelbundet klassrådprotokollen .Som ett led i arbetet med elevinflytande träffas utvecklingsledare, lärarrepresentanter och elevrepresentanter i respektive programlag två till tre gånger per läsår för att främst diskutera frågor som är kopplade till elevernas studier på programmet. Utvecklingsledare ansvarar för att kalla till dessa.

Rektorsråd består av skolans rektorer, representanter från elevkårens styrelse och några valda elevrepresentanter från skolans olika program. Rektorsrådet diskuterar skolövergripande frågor såsom ordningsregler, studenthögtider och elevinflytande. Rektorsrådet träffas fyra till fem gånger per läsår.

Sidans topp

Elevkåren

Sidans topp

Elevskåp

Varje elev får disponera ett skåp i skolan. Det är förbjudet att ta med, och således även förvara, farliga och olämpliga föremål i skolan. Därför tecknar du ett avtal gällande elevskåp vid terminsstart. Hänglås till skåpet får du själv hålla med. Förvara inga värdeföremål i skåpen. Se vidare under punkten Försäkringar.

Skulle du sluta skolan utan att låsa upp och tömma skåpet kommer skåpet att öppnas och innehållet kasseras. Du kan då inte ställa några krav på skåpinnehållet i efterhand.

Sidans topp

E-post

Som ny elev får du automatiskt en e-postadress. Outlook är Stockholms stads e-postsystem.
E-posten ser ut på följande sätt: förnamn.efternamn@elevmail.stockholm.se
Detta är din arbetsmail och förväntas bevaka dagligen och använda i din kommunikation med lärare och övrig skolpersonal.

Sidans topp

Fotografering lektionstid

Vid Norra Reals gymnasium gäller generellt fotograferingsförbud (bild, ljud, rörlig bild/film) under lektionstid. Varje elev och anställd ska ha rätt att känna sig trygg i klassrums- och lärandesituationer utan att behöva känna oro för att dokumenteras med bild, ljud, rörlig bild/film. Det finns dessutom en stor risk att enskild inte har någon möjlighet att senare påverka eventuell digital spridning. Självklart kan lektioner, aktiviteter, elever och personal dokumenteras via foto/ljud/rörlig bild/film om alla inblandade givit sitt uttryckliga medgivande. Det är den som avser dokumentera verksamhet eller personer som ansvarar för att insamla tillstånd och medgivande från berörda. Betänkt att spridning av bild kan anses vara spridning av personuppgift i enlighet med GDPR och otillåten spridning kan medföra straffrättsligt ansvar.

Sidans topp

Frånvarorapportering

Det är av största vikt att sjukfrånvaro anmäls varje dag under sjukperioden. Sjukfrånvaro längre än en vecka kräver läkarintyg. Blir du sjuk under en skoldag ska du, innan du går hem, fylla i en blankett som finns på expeditionen och lämna den där. Upptäcks felaktigheter ska du omedelbart kontakta den lärare för vilken frånvaron noterats. All ledighet ska sökas i god tid innan ledigheten påbörjas (se punkten ”Ledighet”).

Du ansvarar själv för att informera dig om vad du missat när du varit borta från skolan.

Hemkontakter vid frånvaro. Dina vårdnadshavare kommer att få meddelande via e-post om skolan registrerar ogiltig frånvaro eller sen ankomst för dig under dagen, under förutsättning att de lagt in sina e-postadresser på sitt konto på stockholm.se. Om du varit oanmält frånvarande eller om någon av dina lärare eller din mentor anser att du varit borta mycket under en period kommer läraren, mentor eller någon i skolans elevhälsoteam att ta kontakt med dig och med din vårdnadshavare (om du är omyndig), för att förhöra sig om orsaken till din frånvaro och diskutera eventuella åtgärder.

Skolk. Gymnasiet är en frivillig skolform, men när du valt att läsa vid gymnasiet är närvaro obligatorisk. Det är således din skyldighet att delta i undervisningen och utföra de uppgifter som åläggs dig om du vill ha din plats kvar.

Du kan inte avbryta en kurs genom att utebli. Avbrott, byten och tillägg av kurser måste beviljas av biträdande rektor. Du ska gå kvar i den kurs där du är registrerad ända till dess du får besked om att förändringen är beviljad. Blanketten ”Önskemål om förändring av studiesituationen” används vid samtliga studieförändringar. Den finns att hämta på expeditionen.

Sidans topp

Försäkringar

Som elev vid gymnasieskola i Stockholm Stad är du försäkrad. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada dygnet runt. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom.

Skolan har inga försäkringar som täcker elevers förlust vid stölder. Skolan betalar således ingen ersättning. Rapportera eventuell stöld till vårt vaktmästeri och polisanmäl i sedvanlig ordning. Förvara inte värdesaker i elevskåpet och lämna inte värdesaker oövervakade i lektionssalar, korridorer och omklädningsrum.

Sidans topp

Individuella val

Inom ramen för individuellt val kan du komplettera din utbildning med kurser som intresserar dig eller ger dig utökad behörighet och/eller meritpoäng inför framtida studier vid högskola. Under dina tre år på Norra Reals gymnasium kommer du att få välja 200 poäng individuellt val.

Sidans topp

Information till eleverna

Som elev behöver du hålla dig uppdaterad med aktuell information som berör din studiesituation.

På skolan finns flera informationskanaler:

 • Skolplattformen
 • Teams

Skolplattformen är den webbaserade kommunikationsportal vi använder för att sprida information. Där läggs dagsaktuell information in kontinuerligt och skolans kalendarium.

Teams använder vi i kursundervisning där finner du dina kursrum för enskilda kurser samt klassens planeringsrum.

Vid lärares sjukdom eller tillfälliga förändringar i schemat meddelas berörda elever via Skolplattformen. Det är således en god vana att logga in i Skolplattformen på morgonen.

Inne på expeditionen kan du lämna skriftliga meddelanden till skolledning och övrig personal om du inte når dem i deras arbetsrum.

Sidans topp

Internetanslutning trådlöst via privat dator

Som elev kan du få tillgång till skolans trådlösa internetanslutning (WiFi) genom att ansluta till StockholmBYOD, du ansluter med ditt användar-ID och lösenord. Vid problem kontakta skolans IT-ansvarige Lars Eric Sundström, plan 0.

Sidans topp

Kontaktperson utanför skolan

Skolan måste veta vem som ska kontaktas vid olycksfall och andra oförutsedda händelser. Vanligtvis är det din förälder/vårdnadshavare. Om du är över 18 år kan det vara någon annan nära anhörig person. Kontaktuppgifter för dig och dina vårdnadshavare/närmaste anhöriga fyller du i vid läsårsstart. Dessa blanketter lämnas av din mentor till expeditionen. Meddela snarast mentor och expeditionen vid förändringar.

Sidans topp

Kurator

Sidans topp

Ledighet

Behöver du vara ledig från skolan för är det viktigt att du ansöker om detta i god tid. Du ansöker om ledighet på en blankett som finns och lämnas på expeditionen. Rektor beviljar ledighet upp till tio dagar per läsår och kan avslå din ansökan om hen bedömer att du riskerar att inte nå godkända resultat i berörda kurser. Vid ledighet är det mycket viktigt att du kontaktar samtliga berörda lärare. Tänk på att du inte har rätt att kräva att lärare ger dig extra tid eller uppgifter i någon form när du kommer tillbaka. Detta gäller även om ledigheten innebär att du missar prov, läxförhör, inlämningsuppgifter och liknande.

Föranmäld frånvaro för läkarbehandling eller begravning beviljas i regel alltid och ger annan rätt till kompensatoriskt stöd.

Sidans topp

Läromedel

Sidans topp

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som omfattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva, oavsett vad som är orsak till svårigheterna. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter som har neurologisk grund och som bland annat medför problem att förstå sambandet mellan ljud och bokstäver.

Lärarna i svenska genomför screening med alla elever i början av åk1 och vår specialpedagog kontaktar elever som kan tänkas behöva stöd och anpassningar för fortsatt utredning.

Talböcker och anpassad litteratur finns att låna via skolbiblioteket.

Sidans topp

Mentor

Varje elev har en lärare som fungerar som mentor. Mentorn har ansvar för att informera dig och dina klasskamrater om gällande regler, rutiner och löpande aktiviteter, verka för att ni trivs i klassen och att ni har goda förutsättningar att planera och genomföra era studier. Klassen träffar sina mentorer 30 min varje vecka enligt schema för arbete kring detta. Du har dessutom ett utvecklingssamtal med din mentor varje läsår.

Sidans topp

Moderna språk

Vid Norra Reals gymnasium erbjuder vi undervisning i franska, italienska, spanska, ryska och tyska. Om du vill ändra ditt språkval ska du i första hand diskutera detta med din lärare i moderna språk. Om du inte är myndig ska vårdnadshavare skriva under önskemål om byte. Blankett för ansökan lämnas på expeditionen. Beslut fattas av din biträdande rektor

Språk som erbjuds vid Norra Reals gymnasium är:

 • Franska 1-5
 • Spanska 1-5
 • Tyska 1-5
 • Italienska 1-2
 • Ryska 1-2

För rysktalande elever kan vi erbjuda särskild prövning högre steg i Ryska och för italiensktalande elever särskild prövning högre steg i italienska steg 3.

Sidans topp

Modersmål

Om du har rätt till modersmålsundervisning och vill studera det, kontaktar du expeditionen för ansökan. Kurserna börjar strax efter det att terminen startat. Skolan meddelar när du senast måste ansöka om modersmålsundervisning för kommande läsår.

Modersmålsundervisningen arrangeras centralt för Stockholms kommunala gymnasier och är i huvudsak schemalagd på sen eftermiddagstid tisdagar.

Modersmålet kan vara ditt språkval, individuell val eller utökad kurs.

All undervisning startar vecka 38 och går tisd 16.00-18.00 eller torsd 16.30-18.30. Sista anmälningsdag (ÅK1) 1 september. ÅK2+3 hade sista anmälningsdag i juni

Sidans topp

Ordningsregler

Sidans topp

Prövning

Din individuella studieplan motsvarar normalt 2500 gymnasiepoäng fördelade på kurser om 50-150 poäng. Vi planerar lärarledd undervisning om minst 2180 timmar för alla program och inriktningar. Om du bytt skola, program eller inriktning eller saknar betygsunderlag från någon kurs kan du behöva genomgå en särskild prövning. Samråd med din mentor och studie- och yrkesvägledare Marianne Carlsson.

Vi genomför särskilda prövningar v.45-46 ht 2021 och v.16-17 vt 2022. Innan prövningen utser vi en examinator som instruerar dig och förser dig med inläsningsmaterial och uppgifter samt genomför prövningen. Räkna med att inläsningen tar tid.  Ansökan om prövning ska därför göras senast 24 september för ht 2021 och 18 februari för vt 2022. Blanketter för ansökan om prövning finns på expeditionen.

Särskild prövning i en kurs du saknar för fullständig studieplan om 2500 poäng och vilken vi inte kunnat erbjuda dig undervisning i är normalt avgiftsfri. Detta gäller även prövningar på hel kurs där du erhållit betyget F vid Norra Reals gymnasium

Din rektor avgör om du får göra prövning utöver vårt utbud av kurser, utöver de 2500 poäng vi planerar för dig eller istället för schemalagd undervisning. Sådan prövning är avgiftsbelagd.

Sidans topp

Rektor

Rektor är ytterst ansvarig för skolan och verksamheten och är chef för biträdande rektorer och administrativ chef. Rektor ansvarar för skolans långsiktiga utveckling, ledningsgruppens arbete och att verksamheten följer gällande lag och förordning, exempelvis skollag, arbetsmiljölag etc. Rektor har delegerat ut ansvar i organisationen så långt som det är möjligt för att beslut som berör elever och personal ska fattas så nära dem det berör som möjligt, utifrån Utbildningsnämndens delegationsordning samt gällande lagar och förordningar.

Biträdande rektorer leder det pedagogiska och administrativa arbetet och är närmaste chef för lärare och elevernas utbildning på respektive program.

Administrativ chef ansvarar för frågor som rör fastigheten, vaktmästeri och IT samt entreprenader, exempelvis skolrestaurangen och städ.

 • Rektor: Fredrik Skog
 • Biträdande rektor: Maria Sellberg, ansvarar för – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Flexibelt lärande
 • Biträdande rektor: Christian Rudmalm, ansvarar för – Naturvetenskapliga program med inriktningar
 • Biträdande rektor: Jimmy Eriksson, schemaläggning och administration

Sidans topp

Elevhälsans medicinska insats

Sidans topp

Skollunch

Skollunch

Sidans topp

SL-kort

Alla elever i gymnasieskolan som har över 6 km gångväg till skolan och är ej fyllda 20 år får ”Terminsbiljett”.

Kortet gäller för resor under en termin på vardagar mellan 04:30 och 19:00. Terminsbiljetten kan du uppdatera med ”Fritidsbiljett” som gäller 16.00-04.30 vardagar och dygnet runt helgdagar t.o.m. 31 december, enligt SLs gällande prislista.

Skolan ersätter ej förlorat kort. Kortet omfattas numera av ”Förlustgaranti” från SL. För att omfattas av förlustgarantin måste du själv skapa konto och registrera kortnumret på ”Mitt SL” på www.sl.se . Där anmäler du även förlust av kort.

Gör inte hål i Accesskortet; det skadar chip och antenn i kortet som då upphör att fungera.

 

Sidans topp

Studieavbrott/studieavgång/förändring

Vill du av någon anledning helt lämna skolan, göra ett studieavbrott för utlandsstudier eller en förändring av din studieplan, ska du ta kontakt med din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare för diskussion kring olika alternativ. Ansökan görs på särskild blankett som finns på expeditionen på plan 2. Vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke om du inte är myndig. Beslut fattas av din biträdade rektor.

Om du vill byta ditt individuella val kontaktar du expeditionen på plan 2. De fattar beslut om sådant byte i mån av plats i önskad kurs.

Elev som slutar vid Norra Reals gymnasium ska alltid ta kontakt med sin mentor för ett avslutande samtal, tömma sitt skåp samt lämna tillbaka lånade läromedel och datorn.

Sidans topp

Studieresultat och omdömen

Efter varje termin får du betyg i avslutade kurser. Undervisande lärare ansvarar för att föra en dialog med dig kring dina mål och resultat i enskilda kurser och ge dig såväl muntlig som skriftlig, formativ feedback som stöd i arbetet mot ditt slutliga betyg i kursen. Under kursernas gång har du studielägessamtal med dina lärare i enskilda kurser för att du ska få en samlad bild av dina studieresultat och dina utvecklingsbehov.

Sidans topp

Studie- och yrkesvägledare

Sidans topp

Synpunkter på vår verksamhet

Vi uppskattar konstruktiv kritik, men vi blir naturligtvis glada när vi får beröm för vårt arbete, precis som vi vet att du blir!

Sidans topp

Dela: