Norra Realarnas Förening

NRF är en stöd- och kamratförening för elever och lärare som studerat eller undervisat vid Norra Real. NRF:s uppgift är att stärka samhörigheten mellan skolans nuvarande och tidigare elever och lärare. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för tidigare norra realare, skolledning, lärare och elever. Samarbete äger även rum med Föräldraföreningen. NRF bildades 1937 och har fn c:a 700 medlemmar.

En förening för samhörighet med Norra Real

NRF:s årsmöten och sammankomster

Årsmötet i april

Under april månad varje år håller NRF årsmöte i Norra Real. Årsmötet 2018 ägde rum den 12 april. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterade rektor Maria Sellberg några viktiga inslag i vad som händer på Norra Real. 

Norra Real har en god rekryteringssituation såväl vad gäller elever som lärare. Nyligen hade man exempelvis 56 sökande till ett vikariat i matematik. Dessutom har Norra Real en budget i balans vilket ökar handlingsfriheten. Hållbarhetsfrågor spelar en större roll på Norra Real till exempel genom etablering av utbildningar fokuserade på hållbar framtid i både naturvetenskaplig- och samhällsvetenskapsprogrammet. Generellt sätt är det en orolig tid i skolvärlden. Gymnasieskolan är i ständig förändring. De estetiska ämnena som för ett antal år sedan mer eller mindre fasades ut är nu på väg tillbaka vilket leder till utmaningen att återbemanna lärartjänster. Strukturen ibland Stockholms gymnasieskolor ändras bland annat genom den nyliga etableringen av Per Anders Fogelströms Gymnasium och den kommande av Anna Whitlocks gymnasium – den senare med 2500 elever. Skolförvaltningen är också inne i en stark förändringsfas. På Norra Real har man ett bra kollegium, en bra elevkår och ett bra samarbete.

TV-journalisten Claes Elfsberg (student 1967) höll ett inspirerande anförande betitlat ”Hågkomster från skolan och journalistiken”. Claes växte upp i Svedmyra och mötet med den ståtliga skolbyggnaden och innerstadseleverna var inte alltid oproblematisk. Sammantaget var det en givande tid med mycket musik, lärarstrejk, en traditionell skolbal och – inte minst – ett antal stimulerande pedagoger. Claes nämnde bland dem teckningsläraren Bengt Herdelin, Käthe Lagerberg (tyska och svenska) och – inte minst – geografen Bertil Hedenstierna. Från journalistiken tog Claes upp ett antal stora händelser under sin journalistbana, exempelvis utvecklingen i Mellanöstern, morden på Olof Palme och Anna Lindh och Sovjetimperiets fall. Han avslutade med att betona betydelse av en opartisk Public Service med två partiska inslag: betydelsen av demokrati och övertygelsen om allas lika värde.

Årsmötet 2019 äger rum torsdagen den 11 april  kl. 17.00 i aulan, Norra Real. I samband med årsmötet talar Anders Wijkman (student 1963) om Hur når vi balans mellan ekonomi, människa och natur? Anders är författare och samhällsdebattör, tidigare verksam som politiker och inom Röda Korset, Naturskyddsföreningen och FN.

Skolledningen redogör för Norra Real i dag. Som vanligt framförs orgelmusik. NRF:s nya hemsida, arbetet med inspelning av musikläraren Erik Erlings kompositioner och ytterligare några föreningsprojekt presenteras också.

Den traditionella avgiftsbelagda buffén i anslutning till årsmötet ersätts i år av att föreningen bjuder på ett glas vin med lättare tilltugg. Ingen föranmälan krävs.

Studentjubiléet i maj

Varje år, i regel under maj månad, inbjuds alla 50-, 60-, 70- och 75- årsstudenter som kan nås till en sammankomst i Norra Real med sång och musik av skolans elever, aktuell information om arbetet i skolan idag m.m.

Studentsammankomsten 2018 ägde rum fredagen den 25 maj. Kring 80 jubilarer hade infunnit sig. Rektor Fredrik Skog presenterade verksamheten vid skolan. Lektor Rasmus Neideman höll en inspirerande, interaktiv lektion i kemi. Eleven Catrin Borggrim spelade även i år piano. Sammankomsten avslutades med kaffe i lärarrummet och en rundvandring i skolan. 

Studentsammankomsten 2019 äger rum fredagen den 24 maj.

Föredrag i Norra Real

I samverkan med skolledningen inbjuds varje läsår en föredragshållare --- en tidigare norra realare --- att hålla föredrag i skolans aula för sistaårselever och lärare i något aktuellt naturvetenskapligt eller humanistiskt ämne. NRF:s medlemmar inbjuds till dessa föredrag.

Föredraget 2019 ägde rum måndagen den 18 februari. Patric Jensfelt, student vid Norra Real 1991 och professor i robotik vid KTH, talade om ”Artificiell intelligens: möjligheter, omställningskrav och risker.” Han berörde hur man sett på begreppet Artificiell Intelligens under åren.  En annan fråga som togs upp är hur olika arbeten påverkas av den artificiella intelligensen. En ytterligare fråga som berördes var de existentiella och etiska frågor som aktualiseras. Utbildningens centrala roll underströks också.

Föredraget 2018 ägde rum måndagen den 19 februari. Föreläsare är Jens Odlander som kommer att tala om ”Vad gör en diplomat? Livet och arbetet”. Jens Odlander är student på Norra Real 1982 och har tidigare bland annat varit ambassadör i Sudan, Somalia och Etiopien och generalkonsul i Istanbul. I dag är han utrikespolitisk rådgivare till statsminister Stefan Löfven. Författare till två böcker.

2017 års föredrag ägde rum måndagen den 20 februari. Föreläsare var fil dr Ylva S. Sjöstrand (student vid Norra Real 1994). Hon är ekonomisk historiker verksam bl a vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Stadens sopor” för vilken hon 2015 fick det prestigefyllda Cliopriset. Ämnet för föreläsningen är ”Vart tar soporna vägen?  Sophanteringen i Stockholm under 100 år.”

Föredraget 2016 ägde rum den 22 februari. Föredragshållare var Magnus Silfverhielm. Han tog studenten i Norra Real 1964 och är professor vid Linnéuniversitet i design, inriktning hållbar utveckling. Han är utbildad på Konstfack samt KTH, Arkitektur. Titeln på föredraget var Med Norra Real som inspiration för hållbar skönhet i framtidens arkitektur. Föredraget var en utveckling av anförandet vid skolbyggnadens 125-årsjubileum i september 2015.

NRF:s pågående projekt

NRFs hemsida

NRF håller på att utveckla en egen hemsida som skall användas för kontaktskapande mellan föreningens medlemmar och för utrymmeskrävande information som bilder, skolminnen och annat material om Norra Real och dess elever. Föreningen skall självfallet ha kvar sin plats på skolans hemsida som är ett utmärkt verktyg att nå ut såväl till medlemmar som till andra än medlemmar.

Bokpremier och medlemsskapspremier

Föreningen har vid två tillfällen delat ut ett bokpremium i matematik. Vid studentlunchen i juni kommer föreningen att för första gången dela ut bokpremier för god fackprosa, baserade på av lärarna nominerade gymnasiearbeten. Vid samma tillfälle kommer också de sedvanliga medlemspremierna att utdelas.

Lanterninen i aulan

Vid högtidlighållandet av skolbyggnadens 125-årsjubileum uppmärksammade professor Magnus Silfverhielm i sitt anförande att lanterninen i aulan ursprungligen släppt in dagsljus uppifrån. Med stöd av den donation som föreningen fått av Åke Lönnberg (student 1966) har föreningen inlett ett programarbete i syfte att om möjligt återställa lanterninen i dess ursprungliga form.

Deltagande i IVA:s högtidssammankomst och vid Nobelprisutdelningen

Varje år bereder NRF möjligheter för utvalda elever och lärare att närvara vid IVA:s högtidssammankomst och vid Nobelprisutdelningen, vilket uppskattas mycket.

Skoljubiléet 2019

Föregångaren till Norra Real och Södra Latin var en gymnasieskola som grundades 1419. Föreningen arbetar med att hitta former att tillsammans med andra intressenter högtidlighålla detta jubileum.

Samarbeten

I syfte att bland annat upprätta kontakter med yngre Norra Realare (tidigare och nuvarande) har föreningen deltagit i arrangemang med Jernkontoret och Föräldraföreningen.

Inspelning av musik av Erik Erling och Oskar Lindberg

Med stöd av Helge Ax:son Johnssons Stiftelse spelar föreningen in främst musik av den tidigare musikläraren vid Norra Real Erik Erling, men också av Oskar Lindberg (som också var musiklärare vid skolan). Inspelningen kommer att resultera i en CD som kommer att erbjudas föreningens medlemmar

Skrifter om Norra Real

NRF har utgivit matriklar med biografiska uppgifter om lärare och elever samt --- vid Norra Reals 100-årsjubileum 1976 --- boken Norra Real 100 år och en bildkavalkad om norra realarna under 100 år.

NRF:s resestipendier

Under läsåret 2018/19 delas inga resestipendier ut.

Norra Reals orgel

NRF har i flera år finansiellt och på andra sätt bidragit till upprustningen av orgeln i aulan. Orgel kommer allt mer till användning, bl.a. genom det intresse för orgeln och elevmusiken i allmänhet som visas av 2013 års orgelstipendiat Viktor Ekekrantz.

NRF:s orgelstipendier

Norra Realarnas Förening utdelar sedan 2008 orgelstipendier, avsedda att stimulera elever till orgelspel och att få elever som kan spela på skolans renoverade orgel.

Under vårterminen 2019 delas orgelstipendier ut. De består av avgiften för en kurs på dagtid i Stockholm vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola 10-30 juni 2019 och introduktionsdag den 6 april. Ansökan skickas till NRF senast den 28 februari (e-postadress: nrf@telia.com).

Övrig verksamhet

NRF engagerade sig djupt i den framgångsrika kampanjen på 1980-talet för Norra Reals bevarande som ungdomsgymnasium.

Att bli medlem i NRF

För dem som vill bevara kontakten med vår skola står medlemskap i NRF alltid öppet.

Avgifter

Årsavgift för äldre medlem 100 kr
5-årsavgift för yngre medlem som ger medlemskap under 5 år fr.o.m. examensåret 100 kr
Ständigt medlemskap 1000 kr

Avgiften inbetalas på NRF:s postgirokonto 15 23 26 - 5
Tag gärna kontakt med någon styrelseledamot i NRF!

Kontaktpersoner

Ordförande
Thomas Eckered
Telefon 070-588 41 06
 
Sekreterare
Bengt Brodin
Telefon 070-733 01 14
 
Elevrepresentant
Hampus Willberg 
Telefon 070-790 65 43
   
  E-post: nrf@telia.com

Norra Realarnas förening
Styrelsen

Dela: