Till innehåll på sidan

Norra Realarnas Förening

NRF är en stöd- och kamratförening för elever och lärare som studerat eller undervisat vid Norra Real. NRF:s uppgift är att stärka samhörigheten mellan skolans nuvarande och tidigare elever och lärare.

Verksamheten leds av en styrelse med representanter för tidigare norra realare, skolledning, lärare och elever. Samarbete äger även rum med Föräldraföreningen. NRF bildades 1937 och har fn c:a 700 medlemmar.

En förening för samhörighet med Norra Real.

Norra Realarnas Förening under coronapandemin

Coronapandemin har påverkat föreningen i hög utsträckning. De arrangemang för elever och medlemmar som är ryggraden i föreningens verksamhet har inte kunnat genomföras. Tyvärr kommer detta att gälla åtminstone för resten av läsåret 2020/21.

Årsmötet har flyttats till oktober 2021 föe att möjliggöra att flera medlemmar skall kunnna närvara och att ett attraktivt program skall kunna utformas.

Studentjubiléet för dem som tog studenten 50, 60 och 75 år sedan är inställt även våren 2021. Vi hoppas att senare kunna återkomma med andra jubileumsformer för de drabbade årgångarna 2020 och 2021.

I samband med läsårsavslutningen i juni avser föreningen att som vanligt dela ut bok-och medlemsskapspremier till förtjänta elever från avgångsklasserna.

NRF:s årsmöten och sammankomster

Årsmötet i april

Under april månad varje år håller NRF årsmöte i Norra Real. Årsmötet 2019 ägde rum den 11 april. Rektor Maria Sellberg (en av skolans två rektorer) presenterade några viktiga inslag i vad som händer på Norra Real.

Verksamheten vid Norra Real fungerar väl. Söktrycket till skolan är gott såväl på elev- som på lärarsidan. Klasserna  är fullbelagda vilket ger en bra ekonomi. Ledningsmässigt präglas skolan av kontinuitet. Skolans två rektorer har haft  sina befattningar i flera år. I många andra stockholmsskolor har rektorsbyten varit vanliga.

Ett stort problem är att IT-systemet i Stockholms skolor fungerar dåligt. Det är tungarbetat och leder till IT-stress hos både elever och lärare.

Norra Real har tre utbildningsprogram. Det humanistiska programmet har kultur- och inte språkinriktning. En frivillig studiecirkel i latin finns för elever som är språkintresserade. Inom  det samhällsvetenskapliga programmet finns en ny specialiseringsgren på hållbar utveckling. Till hösten kommer en organisationsförändring att göras inom det naturvetenskapliga programmet där specialiseringsinriktningen natur/natur kommer att särskiljas.

En ny bibliotekarie tillträder i dagarna då den tidigare bibliotekarien Lars Lundberg pensioneras.

Norra Real har i dag 1000 elever vilket ställer stora krav på lärare och schemaläggare.

Anders Wijkman (student 1963) höll ett inspirerat anförande om Hur når vi balans mellan ekonomi, människa och natur? Anders är författare och samhällsdebattör, tidigare verksam som politiker och inom Röda Korset, Naturskyddsföreningen och FN. Han pekade på att vi slösar med jordens resurser i en situation där befolkningen är större än tidigare  I en komplicerad situation – den perfekta stormen - måste ett antal åtgärder vidtagas av olika aktörer vad gäller ekonomi, externa kostnader, markanvändning, sociala utmaningar, internationellt samarbete och användning av ny teknologi som AI.

Efter årsmötet bjöds kring 40 personer på ett glas vin med lättare tilltugg i lärarrummet.

Studentjubiléet i maj

Varje år, i regel under maj månad, inbjuds alla 50-, 60-, 70- och 75-årsstudenter som kan nås till en sammankomst i Norra Real med sång och musik av skolans elever, aktuell information om arbetet i skolan idag m.m. 

Studentsammankomsten 2019 ägde rum fredagen den 24 maj. Kring 60 jubilarer hade infunnit sig Lektor Rasmus Neideman presenterade verksamheten vid skolan. Maria Wicksell; utvecklingsledare och lärare i kemi/biologi talade om ”Flexibelt lärande”. Musik framfördes av elever  från Norra Reals Musikförening. Sammankomsten avslutades med kaffe i lärarrummet och en rundvandring i skolan. Under kaffestunden presenterade läraren Christian Gill och några elever i åk 2 ett projekt i historia om närområdet till skolan och dess historia.

STUDENTSAMMANKOMSTEN 2020 SOM PLANERATS TILL DEN 8 MAJ ÄR INSTÄLLD PÅ  GRUND AV DEN PÅGÅENDE SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSET. 2020 ÅRS JUBILARER KOMMER ISTÄLLET ATT INBJUDAS TILL STUDENTJUBILÉET I MAJ 2021.

Föredrag i Norra Real

I samverkan med skolledningen inbjuds varje läsår en föredragshållare --- en tidigare norra realare --- att hålla föredrag i skolans aula för sistaårselever och lärare i något aktuellt naturvetenskapligt eller humanistiskt ämne. NRF:s medlemmar inbjuds till dessa föredrag.

Föredraget 2019 ägde rum måndagen den 18 februari. Patric Jensfelt, student vid Norra Real 1991 och professor i robotik vid KTH, talade om ”Artificiell intelligens: möjligheter, omställningskrav och risker.” Han berörde hur man sett på begreppet Artificiell Intelligens under åren.  En annan fråga som togs upp är hur olika arbeten påverkas av den artificiella intelligensen. En ytterligare fråga som berördes var de existentiella och etiska frågor som aktualiseras. Utbildningens centrala roll underströks också.

Föredraget 2018 ägde rum måndagen den 19 februari. Föreläsare är Jens Odlander som kommer att tala om ”Vad gör en diplomat? Livet och arbetet”. Jens Odlander är student på Norra Real 1982 och har tidigare bland annat varit ambassadör i Sudan, Somalia och Etiopien och generalkonsul i Istanbul. I dag är han utrikespolitisk rådgivare till statsminister Stefan Löfven. Författare till två böcker.

2017 års föredrag ägde rum måndagen den 20 februari. Föreläsare var fil dr Ylva S. Sjöstrand (student vid Norra Real 1994). Hon är ekonomisk historiker verksam bl a vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Stadens sopor” för vilken hon 2015 fick det prestigefyllda Cliopriset. Ämnet för föreläsningen är ”Vart tar soporna vägen?  Sophanteringen i Stockholm under 100 år.”

Föredraget 2016 ägde rum den 22 februari. Föredragshållare var Magnus Silfverhielm. Han tog studenten i Norra Real 1964 och är professor vid Linnéuniversitet i design, inriktning hållbar utveckling. Han är utbildad på Konstfack samt KTH, Arkitektur. Titeln på föredraget var Med Norra Real som inspiration för hållbar skönhet i framtidens arkitektur. Föredraget var en utveckling av anförandet vid skolbyggnadens 125-årsjubileum i september 2015.

Föreläsare 2020 är Anders Ullberg (student 1965). Han är en framgångsrik och erfaren företagsledare och styrelseledamot. Han har varit koncernchef i SSAB, är styrelseordförande i Boliden, Studsvik och Eneqvist Consulting och styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, Epiroc och Valedo Partners. Inte minst är han skattmästare i Norra Realarnas Förening.

Anders kommer att tala om  Kan man planera sin karriär? Några erfarenheter från näringslivet. Föreläsningen äger rum måndagen den 9 mars kl 13-14 i aulan.

 

NRF:s pågående projekt

NRFs hemsida

NRF håller på att utveckla en egen hemsida som skall användas för kontaktskapande mellan föreningens medlemmar och för utrymmeskrävande information som bilder, skolminnen och annat material om Norra Real och dess elever. Föreningen skall självfallet ha kvar sin plats på skolans hemsida som är ett utmärkt verktyg att nå ut såväl till medlemmar som till andra än medlemmar.

Bokpremier och medlemsskapspremier

Föreningen har vid två tillfällen delat ut ett bokpremium i matematik. Vid studentlunchen i juni har föreningen de två senaste åren delat ut bokpremier för god fackprosa, baserade på av lärarna nominerade gymnasiearbeten. Vid samma tillfälle har också de sedvanliga medlemspremierna utdelats.

Lanterninen i aulan. Statyn utanför aulan

Vid högtidlighållandet av skolbyggnadens 125-årsjubileum uppmärksammade professor Magnus Silfverhielm i sitt anförande att lanterninen i aulan ursprungligen släppt in dagsljus uppifrån. Med stöd av den donation som föreningen fått av Åke Lönnberg (student 1966) har föreningen inlett ett programarbete i syfte att om möjligt återställa lanterninen i dess ursprungliga form.

Föreningen undersöker också möjligheterna att restaurera Stig Blombergs staty Flores och Blanzeflor som fått en del skador under åren.

Deltagande i IVA:s högtidssammankomst och vid Nobelprisutdelningen

Varje år bereder NRF möjligheter för utvalda elever och lärare att närvara vid IVA:s högtidssammankomst och vid Nobelprisutdelningen, vilket uppskattas mycket.

Skoljubiléet 2019

Föregångaren till Norra Real och Södra Latin var en gymnasieskola som grundades 1419. Föreningen har - hittills resultatlöst - arbetat med att hitta former att tillsammans med andra intressenter högtidlighålla detta jubileum.

Samarbeten

I syfte att bland annat upprätta kontakter med yngre Norra Realare (tidigare och nuvarande) har föreningen deltagit i arrangemang med Jernkontoret och Föräldraföreningen.

Inspelning av musik av Erik Erling och Oskar Lindberg

Med stöd av Helge Ax:son Johnssons Stiftelse spelar föreningen in främst musik av den tidigare musikläraren vid Norra Real Erik Erling, men också av Oskar Lindberg (som också var musiklärare vid skolan). Inspelningen kommer att resultera i en CD som kommer att erbjudas föreningens medlemmar. I november 2019 arrangerades en konsert i Tyska Kyrkan (där Erling varit organist) med musik av Erling.

Skrifter om Norra Real

NRF har utgivit matriklar med biografiska uppgifter om lärare och elever samt --- vid Norra Reals 100-årsjubileum 1976 --- boken Norra Real 100 år och en bildkavalkad om norra realarna under 100 år.

NRF:s resestipendier

Under läsåret 2019/20 delas inga resestipendier ut.

Norra Reals orgel

NRF har i flera år finansiellt och på andra sätt bidragit till upprustningen av orgeln i aulan. Orgel kommer allt mer till användning, bl.a. genom det intresse för orgeln och elevmusiken i allmänhet som visas av 2013 års orgelstipendiat Viktor Ekekrantz.

NRF:s orgelstipendier

Norra Realarnas Förening utdelar sedan 2008 orgelstipendier, avsedda att stimulera elever till orgelspel och att få elever som kan spela på skolans renoverade orgel.

Övrig verksamhet

NRF engagerade sig djupt i den framgångsrika kampanjen på 1980-talet för Norra Reals bevarande som ungdomsgymnasium.

Att bli medlem i NRF

För dem som vill bevara kontakten med vår skola står medlemskap i NRF alltid öppet.

Avgifter

 • Årsavgift för äldre medlem, 100 kr
 • 5-årsavgift för yngre medlem som ger medlemskap under 5 år fr.o.m. examensåret, 100 kr
 • Ständigt medlemskap, 1000 krAvgiften inbetalas på NRF:s postgirokonto 15 23 26 - 5

Tag gärna kontakt med någon styrelseledamot i NRF!

Kontaktpersoner

 • Ordförande
  Thomas Eckered
  Telefon 070-588 41 06
   
 • Sekreterare 
  Bengt Brodin
  Telefon 070-733 01 14
   
 • Elevrepresentant
  Hampus Willberg 
  Telefon 070-790 65 43

E-post: nrf@telia.com

Norra Realarnas förening
Styrelsen

Dela: