Till innehåll på sidan

Skolans ordningsregler

Norra Reals gymnasium är vår gemensamma arbetsplats. Vi är stolta över våra elever, vår personal och våra lokaler. Vi uppmuntrar allt som bidrar till trivsel, ordning, hälsa och den goda studiemiljö vi är kända för.

Elevdatorer

Skapa trivsel i lokaler

I våra gemensamma lokaler såsom biblioteket och korridorer använder vi en lågmäld och hövlig samtalston.

 • Vi plockar upp skräp och städar efter oss.
 • Vi är rädda om böcker och utrustning.
 • Vi använder datorer och kopiatorer för att lösa arbetsuppgifter.
 • Vi fikar inte i biblioteket.
 • Vi återställer schackpjäser efter spel.

Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, ordning och matro i skolrestaurangen. Vår restaurangpersonal serverar 900 lunchportioner under mycket kort tid varje dag.

 • Vi använder en lågmäld och hövlig samtalston.
 • Vi går inte innanför disken. Vi ber om lov om vi behöver gå före kön.
 • Vi städar efter oss själva, bär bort vår disk och sorterar enligt anvisningar. 

Lokalen är även öppen utanför lunchtid för dem som behöver en arbetsplats. För att detta ska fungera måste alla städa undan efter sig.

Om man bryter mot dessa regler kontaktas mentor för ett samtal med den berörda. För omyndiga elever kontaktar mentor vårdnadshavare.

Hänsyn till allergiker 

Alla som vistas i skolan och på skolgården har ansvar för att se till att rökförbudet efterlevs.

Rökning vid entréer och fönster medför att rök kommer in i lokalerna genom dörrar och ventilationssystem. Rökning skadar din och dina arbetskamraters hälsa. Vi har dessutom många astmatiker och allergiker på skolan. Det är enligt lag förbjudet att röka såväl inomhus som på skolgårdar.

Vid upprepat brott mot rökförbudet kontaktas mentor för ett allvarligt samtal med den berörda. För omyndiga elever kontaktar mentor vårdnadshavare.

Av hänsyn till våra allergiker är det strängt förbjudet att medföra jordnötter till skolans lokaler. Vi undviker dessutom att använda starka parfymer under arbetsdagen.

Klotter och skadegörelse

Vi har alla ansvar för att vid upptäckt snarast anmäla klotter och skadegörelse till vaktmästeriet. Vaktmästare går daglig rond för att identifiera, dokumentera och sanera klotter. Skadegörelse och klotter är förbjudet och straffbart.

Den som ertappas med skadegörelse eller klotter får ersätta den uppkomna skadan.
Allvarliga fall polisanmäls.

Vi lämnar skolans toaletter i det skick vi själva vill finna dem och påtalar brister för vaktmästeriet.

Regler i aulan

I aulan samlas vi för information, föreställningar och större gemensamma skrivningar.

 • Vi är noga med att inte störa aktörer, publik och andra deltagare.
 • Vi undviker att komma och gå under pågående framträdande.
 • Vi stänger alltid av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som stör omgivningen eller hindrar oss från att vara uppmärksamma.

Den som trots tillsägelse inte sköter sig i aulan kan avvisas.

Vid examinationer gäller följande:

 • Examinerande lärare anger tidsramar och tillåtna hjälpmedel både i förväg och på första sidan av skriftliga prov.
 • Den som övervakar examinationen prickar av deltagare och äger rätt att placera deltagarna i lokalen.
 • Vid och på skrivplats får endast tillåtna hjälpmedel finnas.
 • Väskor, böcker, ytterkläder, och mobiltelefoner lämnas på anvisad plats i examinationslokalen.
 • Vid skriftliga prov är all form av kommunikation mellan provdeltagarna förbjuden.
 • Tiden är slut när den som övervakar examinationen säger det.
 • Varje deltagare städar upp på och runt sin skrivplats.

Gemensamma mötestider

Vid Norra Real tar vi väl vara på vår gemensamma mötestid och respekterar varandras arbete.

 • Vi kommer i tid till våra lektioner och andra möten.
 • Vi har med oss vårt arbetsmaterial och är förberedda inför uppgifter.
 • Vi SMS:ar inte eller ägnar oss åt annat som stör våra arbetskamrater eller vår egen möjlighet att vara uppmärksamma.
 • Vi visar varandra hänsyn och respekt och låter alla bidra utifrån sina förutsättningar.
 • Möten avslutas inte senare än att vi hinner städa efter oss.

Vid ordningsproblem som individen eller gruppen behöver stöd i att hantera vänder vi oss i första hand till den som närmast är ansvarig för mötet, i andra hand till mentor eller närmaste chef för stöd att vidta lämpliga åtgärder.

Vi uppmuntrar allt som bidrar till trivsel, ordning, hälsa och en god arbetsmiljö. Det åligger varje grupp som träffas i regelbundna möten vid Norra Real att gemensamt komma överens om vad detta innebär. Den som leder mötet är ytterst ansvarig för att skapa nödvändiga förutsättningar, men det är varje deltagares ansvar att följa och följa upp vad man gemensamt överenskommit.

Social kompetens och gott ledarskap är värdefulla egenskaper som vi vill vårda och utveckla hos våra elever och vår personal.

Dessa ordningsregler och policyn mot fusk har fastslagits i rektorsrådet vårterminen 2013.

Dela: